aspekti.mk

WORKSHOP: Body дијагностика во Гешталт психотерапија

mr.sc. Velimir Dugandžić, prof. ECP,ECGT 4, 5 и 6 ОКТОМВРИ, Скопје

Од самите почетоци на развојот на Гешшталт психотерапиајта неговите основачи го освестиле и го прифатиле емпириското значење на холизмот во тераписката работа со луѓето и тоа особено преку значајноста на работата со телото и психата, чии темели ги поставил Wilhelm Reich (еден од првите аналитичари на Fritz Perls во неговот тековен тренинг во психоанализата), и идеата за функционалното единство на телото и психата во даденото поле. Гешталт терапијата како хуманистичка ориентирана психотерапија, а со тоа и дијагностиката отсекогаш барала поинакви начини на опишување на потешкотиите со кои клиентот доаѓа на терапија, а кои се однесувале на истражување на капацитетите и можностите на развојот на секоја индивидуа. Еден дел од интегративноста во гешталт психотерапијата се врзува за телесната дијагностика во еволуцијата на работата на W. Reicha и Alexander Lowen како пионири на телесната психотерапија до современите хуманистички и интегративно ориентирани автори како што се: Stanley Keleman, Stephen O.Johnson и Michael Soth се до ралационо телесно психотерапискиот пристап на современата Chiron asocijacije за телесна психотерапија од Лондон.

Во текот на три дена интензивен тренинг учесниците теориски ќе научат за: eтиологијата на карактерните стилови и телесната дијагностика како што ја разбираат Wilchem Reich, Aleksandar Lowen и Stanley Keleman преку конкретни техники и искуствено доживеани современи начини на работа во психотерапијата и дијагностиката како неизбежен капацитет во холистичката психотераписка парадигма. Од позиција на учеснисник низ теоријата и искуството ќе научите како е да си дел од динамиката која е силен предуслов за опсесивни/ригидни, мазахистички, шизоидни, орални, психопатски структури и карактерни стилови според A.Lowenu до сегментните блокади и карактерни структури според Reichu и како е можно да се набљудуваат од пресилно поврзани, преслабо поврзани, нарушени и ригидни телесни структури според Stanley Kelemanu кој нас не потсетува:

“human relationships are a dynamic emotional process sustaining and expressing morphology.”

Mr.sc.Velimir Dugandžić, prof.,ECP има повеќегодишно искуство во советување и превенција во психотраписката работа со деца, млади и семејства како и во едукација и супервизија на стручни помагачки занимања. Тој е сертифициран психотерапевт, лиценциран супервизор во психосоцијаната работа и тренер со меѓународно искуство, со Европски сертификат од Гешталт психотерапија (ECGT/EAGT) и Европски сертификат од психотерапија (ECP/EAP). Велимир Дуганчиќ е претседател на Друштвото за Гешталт и интегративни терапевти на Хрватска и полноправен член на здружението за супервизија и организациски развој. Тој едуциран од подрачјето на интегративна гешталт психотерапија, систематска психотерапија, хипнотерапија, интегративна рационална телесна психотерапија, Time line terapije и Систематски Гешталт Коучинг. Континуирано е во процесот на психотераписката супервизија на својата работа од 2010 од асистентот Toma Warneckea (UKCP/EABP) во u CPD едукацијата од Рационално интегративната телесна психотерапија во Загреб и од 2013 надворешен тренер на IGW Институтот за Интегративна гешталт терапија од Wurzburga/Deutchland. Моментално е вклучен во двегодишна напредна програма од Clinical Expressive Arts Therapy 2012-2014 што ја спроведува Avi Goren Barr PhD. од Израел. Со психотерапија и супервизија се занимава 15 години, а последните пет години во рамките на приватна пракса во Dugan d.o.o. за поттикнување на лични, семејни и организациски потенцијали во Вараждин и Загреб.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *