aspekti.mk

ЛЕТНА РАБОТИЛНИЦА – ГОЛАК 2014

Тема: Бесот и работа со бесот во Гешталт терапијата 

​Водители: Снежана Андреева, Радмила Манчевска, Лидија Попчева, Јаворка Постолова

На Летната работилница учествуваа едукантите од прв и втор степен од ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР ,,Младен Костиќ“ АСПЕКТИ, Скопје.

Со оглед на поволните временски услови на задоволство на сите учесници, работата во поголем дел се одвиваше на отворено во природа.

 
Gestalt in expressive arts therapy“

Skopje/Makedonija 25 – 27,April 2014.

mr.sc. Velimir Dugandžić, prof. ECP,ECGT

Употребата на уметничките форми во терапијата, психотерапијата и исцелувањето е позната од далечното минато на австралиските, афричките и јужноамериканските племиња и ритуали со експресивни карактеристики кои ги практикувале древните народи. Денес  арт терапијата е застапена како принцип во различни психотераписки и теориски модалитети во кои Гешталтот има особено значајно место токму поради своите длабоки теориски и искуствени основи во хуманистичкото движење и идеата за креативна експресија/адаптација во даденото поле.

Учесниците  на семинарот имаа можност да ги научат основите на теоретското поимање на експресивната арт терапија и да експериментираат со интермодални аспекти, искуства и процеси во Гешталт психотераписката рамка низ различни форми на уметничко истражување. Во текот на еден викенд учесниците процесно ќе експериментираат во различни арт форми при тоа поврзувајќи  низ концептите карактеристични за  Гешталт терапијата, а тоа се: холизмот, свесност, сега и овде, фигура и позадина, прагнанза и поларитети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *